ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชน แบขุนทด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ไพขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : พรทิพย์ บีกขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชจรี บินขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รวิวรรณ แสนโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นันฑิตา สุขจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิระ วัฒนราช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อิทธิพัทธ์ เบขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เสาวลักษณ์ เบกขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.จรัส ศรีอภัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญใจ คอยขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เกศกนก เพลิดขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ฐิติญา โสจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค บินขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายลัทธพล พรมมา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล จันทร์หอม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกันยา เตียนขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.มาริษา กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุปราณี จงโกเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญตา คอยขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจริยาวัตร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เกรสรา ภิญโยยง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายจริยาวัตร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สิรีธร เตยพุทรา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายจริยาวัตร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ดาศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิจิตรา บินขุนทด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3