ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาโสภณ ญาณโสภโณ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ประคอง เพลิดขุนทด
ตำแหน่ง : ผญ.บ้านหมู่ที่ 10
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : อำนวย นำกลาง
ตำแหน่ง : ผญ.บ้านหมู่ที่ 10
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : สนั่น ชุดขุนทด
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : อุทร รอสูงเนิน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : สมศักดิ์ แถสูงเนิน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เย็น ตูนสันเทียะ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวิทย์ ชัชวาลย์ปรีชา
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :