ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นิมิต นิลเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุศริน เนียนสันเทียะ
ครู คศ.1