ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

มนัสนันท์ ชัชวาลย์ปรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

อารยา ไร่สงวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

กนกลักษณ์ ดอนดี
ครู คศ.1