ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

มนัสนันท์ ชัชวาลย์ปรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

อารยา ไร่สงวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

กนกลักษณ์ ดอนดี
ครู คศ.1