ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

สัมฤทธิ์ พำขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4