ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

สัมฤทธิ์ พำขุนทด
ครู คศ.2