ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นภา มงคลชาติ
ครู คศ.2

อำนวย กิจจารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายชูชาติ คอนสันเทียะ
ครู คศ.3