ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นภา มงคลชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

อำนวย กิจจารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายชูชาติ คอนสันเทียะ
ครู คศ.3