ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ละมุล ทำจำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอำนวย กิจจารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวัฒนศิลป์ เนียนสันเทียะ
ครู คศ.1