ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา