ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสี บิกขุนทด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2458 - 2460
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน พันชนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2460 - 2462
ชื่อ-นามสกุล : นายพัน ชัชวาลย์ปรีชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2462 - 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายเงิน วิจบ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ภาคศิริพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ธันวาคม 2555 - 15 เมษายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 เมษายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน