ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกวิชา  อย่างสม่ำเสมอ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. จัดระบบบริหารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป้าหมาย
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
4. ครูทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู