ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2560  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด 
เป็นผู้ใฝ่รู้  สู่ความเป็นเลิศ  ก่อเกิดคุณธรรม  น้้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ครูทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ปรัชญาโรงเรียน
 
       นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา
       แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี