ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) เดิมชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองบัวตะเกียด(วัดหนองบัวตะเกียด)"  ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2458  โดยอาศัยศาลาวัดหนองบัวตะเกียดเป็นสถานที่เล่าเรียน 
      วันที่  5  มิถุนายน  2495  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด"
      พ.ศ. 2497  ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)  และย้ายจากวัดมาตั้งอยู่สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2497    ในปีงบประมาณ  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  และมีคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนตั้งแต่วันที่  20  กันยายน  2504  เป็นต้นมา
     ในปี 2528  ทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนหลังเก่าที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างให้เพราะชำรุดทรุดโทรมและอนุมัติงบประมาณจำนวน  800,000  บาทให้สร้างอาคารแบบ สปช. 105  ขนาด  4  ห้องเรียน  ในวันที่  24  ตุลาคม  2528  วัสดุที่รื้อถอนอาคารหลังเก่าได้นำไปสร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  ต่อเติมบ้านพักครู  1  หลัง  ต่อเติมโรงอาหาร  สร้างเรือนพยาบาลและห้องสมุด  1  หลัง  ซึ่งขณะนี้ใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล
      ในปีงบประมาณ  2539  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างของอาคาร สปช.105  จำนวน  3  ห้องเรียน
       ที่ดินที่โรงเรียนใช้สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบและสนามกีฬา  มีพื้นที่  5  ไร่  60  ตารางวา